سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش سراسری کاربرد روشها و فناوریهای نوین در علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غلامرضا الیاس – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشکده فنی دانشگاه تهران
امیر عادلی سرچشمه – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشکده فنی دانشگاه تهران
عباس بحرودی – استاد دانشگاه تهران

چکیده:

وزن دهی به فاکتورها و معیارها از مراحل مهم و حساس در بسیاری از تجزیه و تحلیلهای لایههای اکتشافی در GISاست.شناخت هر چه بیشتر روشهای وزندهی و کارایی هر یک در تجزیه و تحلیلهای گوناگون به همراه نقاط قوت و ضعف آنها گاممؤثری در انتخاب روشهای بهینه وزندهی بوده و به تبع آن میتوان نتایج پربارتر و دقیقتری را از اجرای تجزیه و تحلیلهایGIS انتظار داشت. مدیران اکتشاف میتوانند ازGIS به منظور تلفیق لایههای اطلاعاتی اکتشافی و تهیه نقشه پتانسیل معدنی به منظورتصمیمگیری در مورد اولویتهای اکتشافی آینده استفاده نمایند. روشهای وزندهی به لایههای اطلاعاتی اکتشافی درGIS به دو دسته روشهای دانش- مبنا و داده- مبنا تقسیم میشوند.در این مقاله فنون برآورد وزن با استفاده از دانش کارشناسی در کانون توجه قرار گرفته و چندین مورد از فنون قابل استفاده دروزندهی به لایههای اطلاعاتی اکتشافی درGIS و تحلیلهای تصمیم چند معیاری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتهاند. این فنون مشتمل بر روشهای رتبهبندی، درجهبندی، عددگذاریAHP و دلفی میباشند. این روشها به لحاظ دقت، درجه سهولت برای استفاده، توافق نظر در میان تصمیمگیران و مبانی نظری با یکدیگر متفاوت میباشند. با توجه به بررسیهای انجام شده اگر در ایجاد وزنها دغدغههای اصلی در رابطه با جنبه سهولت برای استفاده، زمان و هزینه باشد یکی از روشهای رتبهبندی و درجهبندی و اگر بهامر دقت و مبانی نظری بیشتر بها داده شود استفاده از روشAHPمناسبتر استAHP دارای قابلیت استفاده از درخت تصمیم- گیری بوده و مبانی تئوری آن نسبت به سایر روشهای دانش- مبنا از استحکام بیشتری برخوردار است. روش دلفی در مواردی که قوانین خاصی برای موضوع یا موضوعات موردنظر یافت نشده باشد، بسیار مفید بوده و میتواند از نظرات کارشناسان و به دور ازتعاملات میانفردی به بهترین شکل بهرهبرداری کند.