سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش سراسری کاربرد فناوریها و روشهای نوین در علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غلامرضا الیاس – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشکده فنی دانشگاه تهران
امیر عادلی سرچشمه – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشکده فنی دانشگاه تهران
عباس بحرودی – استادیار دانشکده معدن دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

وزن دهی به فاکتورها و معیارها از مراحل مهم و حساس در بسیاری از تجزیه و تحلیلهای لایههای اکتشافی درGIS است.شناخت هر چه بیشتر روشهای وزندهی و کارایی هر یک در تجزیه و تحلیلهای گوناگون به همراه نقاط قوت و ضعف آنها گام مؤثری در انتخاب روشهای بهینه وزندهی بوده و به تبع آن میتوان نتایج پربارتر و دقیقتری را از اجرای تجزیه و تحلیلهای GIS انتظار داشت. مدیران اکتشاف میتوانند ازGIS به منظور تلفیق لایههای اطلاعاتی اکتشافی و تهیه نقشه پتانسیل معدنی به منظور تصمیمگیری در مورد اولویتهای اکتشافی آینده استفاده نمایند. روشهای وزندهی به لایههای اطلاعاتی اکتشافی درGIS به دو دسته روشهای دانش- مبنا و داده- مبنا تقسیم میشونددر این مقاله فنون برآورد وزن با استفاده از دانش کارشناسی در کانون توجه قرار گرفته و چندین مورد از فنون قابل استفاده در وزندهی به لایههای اطلاعاتی اکتشافی درGIS و تحلیلهای تصمیم چند معیاری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتهاند. این فنونمشتمل بر روشهای رتبهبندی، درجهبندی، عددگذاریAHP و دلفی میباشند. این روشها به لحاظ دقت، درجه سهولت برای استفاده، توافق نظر در میان تصمیمگیران و مبانی نظری با یکدیگر متفاوت میباشند