سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
سیدروح اله موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم خاک ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، د
مجید زابلی – عضو هیأت علمی دانشگاه زابل، دانشکده آب و خاک، گروه مرتع وآبخیزداری
اصغر رحمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم خاک ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، د
علی کشاورزی – دانشجوی دکتری مهندسی علوم خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ت

چکیده:
هدف اصلی از مطالعات ارزیابی اراضی، بررسی خصوصیات اراضی در شرایط اقتصادی فعلی، برای استفاده بهینه از منابع موجود، به نحوی که با کسب درآمد معقول، منابع خاک نیز تخریب نگردد. بنابراین دقت و کیفیت نقشه خاک که مبناای مطالعاات ارزیاابی اراضای در هار منطقاه مای باشاد ازاه یات ویا ه ایبرخوردار است. نقشه برداری رقومی خاک سامانه هایی را برای اطلاعات مکانی خاک، گردآوری و ایجاد می کند که می توانند کاربران را در تصا ی ساازی بارای رسیدگی به مسائل و مشکلات محیطی و کشاورزی ک ک کنند