سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمود رضایی رکن آبادی – گروه فیزیک دانشگاه فردوسی
محمد بهدانی –
محمدرضا رشیدیان وزیری –

چکیده:

پلیمر نیمه هادی PEDT/PSS به سه روش چرخشی، غوطه وری و اسپری برروی بسترهای شیشه ای جایگذاری گردیده و خصوصیات الکتریکی و اپتیکی آن ها مورد بررسی قرارگرفت. با توجه به طیف عبوری نمونه ها و با استفاده از روش «ساونوپول» ضخامت لایه ها و گاف نواری آنها محاسبه گردید. بررسی ها نشان دهنده مزیت روش غوطه وری نسبت به دو روش دیگر به لحاظ مقاومت پایین تر و طیف عبوری هموارتر در محدوده مرئی است. چگالی حامل ها و تحرک پذیری نمونه های تهیه شده به روش غوطه وری از طریق اندازه گیری های «وندرپو» تعیین و از آنها تصاویر میکروسکوپ الکترون روبشی «SEM» بدست آمد.