سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
سیده مارال مرتضوی – دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی
محمدرضا یزدانی – استادیار گروه مدیریت مناطق خشک دانشکده کویر شناسی دانشگاه سمنان
آمنه رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی

چکیده:
آبهای زیر زمینی از مهمترین منابع آبی برای مصارف مختلف از قبیل شرب و کشاورزی به شمار می آیند. افزایش جمعیت و استفاده بیش از حد از این منابع باعث شده تا سطح آبهای زیر زمینی با افت شدیدی روبرو شده است.با وجود حساسیت بیشتر این موضوع در نواحی خشک و نیمه خشک، نواحی شمالی کشور نیز با وجود بارندگی مناسب به دلیل استحصال بیش از حد به منظور استفاده جهت کشاورزی و شرب از این مسئله در امان نمانده است.هدف از این مطالعه بررسی چگونگی اثر بارندگی بر تغذیه آبهای زیر زمینی حوضه آبخیز بابل رود می باشد.به این منظور با استفاده از داده های بارندگی ایستگاه های باران سنجی با دوره آماری یکسان در این حوضه و شاخص SPI روند سالهای آبی در این حوضه بررسی شد.روند تغییرات سطح آب زیر زمینی ایستگاه هایی با دوره آماری همسان با ایستگاه های باران سنجی نیز مورد مشاهده قرار گرفت.این مطالعه نشان می دهد در ایستگاه هایی که بارندگی طی این سالها افزایش داشته سطح آب زیر زمینی هم روند افزایشی پیدا کرده و میزان تاخیر در این تاثیر به طور میانگیم 9 ماه بر آورد گردیده است.