سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهاره عمادزاده – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و صنایع غذایی
سیدمحمدعلی رضوی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و صنایع غذایی

چکیده:

در این مطالعه تغییرات فاکتورهای شکل و اندازه طی مراحل مختلف پوست کنی دانه برنج رقم طارم محلی با استفاده از سیستم اسکنر و پردازش تصویرمورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج بررسی نشان می دهد که طی فرآیند پوست کنی سطح، طول و عرض دانه برنج کاهش می یابند. فاکتورهای شکل(ضریب کرویت و ضریب گردی) طی فرآیند تبدیل شلتوک به برنج سفید افزایش نشان می دهند. نتایج حاصل از بکارگیری سیستم پردازش تصویر دراین مطالعه، همخوانی مناسبی را را نتایج ارائه شده در سایر بررسیها که با استفاده از روش دستی انجام شده اند نشان می دهد