سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

منیر دهمرده – کارشناس جهاد کشاورزی زابل(واحد بنجار)
مهدی دهمرده – عضو هیات علمی گروه زراعت دانشگاه زابل
عیسی خمری – عضو هیات علمی گروه زراعت دانشگاه زابل

چکیده:

محصول عمده زراعی منطقه سیستان گندم می باشد و بیشتر به صورت تک محصولی کشت می شود. ذرت به عنوان یک گیاه مناسب غله می تواند وارد تناوب زراعی در الگوی کشت منطقه گردد . بررسی شاخص های فیزیولوژیکی ذرت می تواند به عنوان الگویی برای ارقام کاشته شده به شمار آید . در این بررسی از رقم خیلی زودرس K.S.C 108 متوسط رس K.S.C604 و دیررس K.S.C 704 استفاده گردید . آزمایش به صورت کر ت های یکبار خرد شده که تاریخ کاشت به عنوان فاکتور اصلی ( 15 تیر، 30 تیر و 14 مرداد) و ارقام به عنوان فاکتور فرعی(سه رقم)و بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید . نتایج نشان داد که تاریخ کاشت مناسب در منطقه سیستان 14 مرداد (نیمه مرداد ماه ) می باشد دراین تاریخ کاشت، شاخص های فیز یولوژیکی رشد بجز LAR بالاترین مقدار را به خود اختصاص دادند و از بین ارقام نیز، رقم K.S.C704 نیزبالاترین شاخ صهای فیزیولوژیکی رشد را داشت. با توجه به رابطه مستقیم دوام سطح برگ با عمکرد مشاهده گردید که رقم دیررس KSC704 در تاریخ مناسب کاشت 14 مرداد دارای LAD معادل 190 روز بوده که عملکرد دانه در این تاریخ کاشت برابر با 11534 کیلوگرم در هکتار گردید.