سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بتول اشرف – دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی، گروه مهندسی آب، دانشگاه فردو
محمد موسوی بایگی – دانشیار هواشناسی گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد
غلامعلی کمالی – دانشیار گروه هواشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرا
کامران داوری – دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این تحقیق داده های مدل گردش عمومی جفت شده جوی- اقیانوسی HADCM3 با به کارگیری مدل ریزمقیاس کننده LARS-WGS طبق سه سناریوی A2, AIB و B1 تأیید شده IPCC ریزمقیاس شده و تغییرات فصلی بارش، دمای کمینه، دمای بیشینه و ساعت آفتابی شهر مشهد در دوره 2011-2030 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در دوره مذکور شهر مشهد با افزایش بارش در همه فصول مواجه خواهد شد و بیشترین میزان افزایش طبق هر سه سناریوی تغییر اقلیمبررسی شده در فصل های زمستان و بهار رخ خواهد داد . همچنین دمای کمینه در هر سه سناریو در همه فصل ها نسبت به دوره پایه افزایش خواهد یافت. در رابطه با دمای بیشینه نیز روند مشابهی به استثنای دو سناریوی AIB و AI در فصل زمستان مشاهده شد و با وجود تغییرات کمتر دمای بیشینه نسبت به دمای کمینه، می توان گفت افزایش دمای متوسط هوا در این دوره قابل انتظار می باشد . ساعت آفتابی شهر مشهد نیز در 20 سال آتی در همه فصل ها به جز فصل بهار که افزایش بسیار جزئی در آن دیده می شود، کاهش خواهد یافت که این مطلب منطبق بر افزایش بارندگی به دلیل افزایش ابرناکی آسمان است . بنابراین طبق این نتایج، شرایط اقلیمی استان خراسان رضوی در 20 سال آتی تفاوت محسوسی با شرایط فعلی خواهد داشت و برنامه ریزی های بلندمدت و استراتژیک برای مدیریت این شرایط، ضروری به نظر می رسد.