سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش سراسری کاربرد فناوریها و روشهای نوین در علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد حسینخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

کانسار چاه مسی یک نوع کانسار رگهای چندفلزیPolymetallic) است که در جنوب غرب معدن میدوک، شمال شهربابک و در استان کرمان واقع شده است. این منطقه از لحاظ تقسیمات زمینشناسی در زون ارومیه- دختر واقع شده و سنگهای تشکیل دهنده آن اغلب از جنس دیوریت پورفیری، آندزیت و آندزی بازالت با سن ائوسن میباشد. این سنگها به علت نزدیکی به کانسار میدوک اغلب محتمل دگرسانی شدهاند، به طوری که دگرسانی کربناتی، سیلیسی، سرسیتی، پروپیلیتی از دگرسانیهای غالب منطقه میباشد. آلتراسیون غالب در چاه مسی بیشتر در مجاور زون گسله اصلی، که حاوی رگههای سیلیس و کانی سازی میباشد، رخ داده است. درزون گسلی کانیهای سولفیدی اصلی شامل پیریت، کالکوپیریت، اسفالریت، گالن و کانیهای سولفیدی دیگر، فرعی میباشند. همچنین این کانسار از لحاظ میزان طلا و نقره نیز حائز اهمیت است. کانسار چاه مسی به احتمال یک نوع کانسار رگهای در رابطه با معدن پورفیری میدوک میباشد. در بررسی محیط تکتونیکی این کانسار تعداد 15 نمونه از سنگ میزبان کانی سازی جهت آنالیز اکسیدها و عناصر کمیاب به آزمایشگاهALS Chemex) کانادا) ارسال شد و نمودارهای پترولوژی، تکتونیکی و عنکبوتی برای این عناصر رسم، و با معدن میدوک مقایسه شد و در نهایت یک محیط مرتبط با کمان برای این کانسار پیشنهاد میشود