سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد عسگری زاده – کارشناس ارشد معماری
زهرا عسگری زاده – دانشجوی دکتری شهرسازی

چکیده:

تاثیرات متقابل ادراک انسان از زیبایی محل سکونتش امری مسلم است به نظر می رسد درشهرسازی اسلامی بین ظاهر کالبد و باطن اعتقادات ارتباطی عمیق حاوی مفاهیم ازلی و اشاره به یک حقیقت ماورایی وجود دارد برایانسان معنوی به عنوان خلیفه الله هرچیزی برروی زمین نمودی از چیزی دیگر است از عالم ملکوت به ویژه زیباترین فاضها را درمناطق کویری میت وان مشاهده نمود که شرایط اقلیمی به مراه فرهنگ و اعتقادات مردمی و … بسترساز مناسبی درخلق شاهکارهای معماری وشهرسازی بودها ست نمادها به عنوان یکی ازمهمترین ابعاد زیباشناختی شهرها مطرح شده اند که رموزی برای القا معانی پنهان هستند این رموز صرفا کمیت های مقداری نیستند بلکه دربرگیرنده کیفیت های فضایی نیز هستند درپی تحولات متاثر از دوره مدرنیسم ارتباط بین کالبد و معنی از هم گسسته شد لذا درک و بررسی مقوله های مربوط به زیبایی شناسی شهرهای اسلامی درمناطق کویری با هدف بازآفرینی و احیا این ارزشها از الزامات پی شرو دررشته های مرتبط شامل معماری برنامه ریزی طراحی و مدیریت شهر معاصر می باشد. دراین تحقیق پس از بررسی جنبه های زیبایی شناسی شهراسلامی درمناطق کویری با بررسی مصداقهایی از نمادها و تاثیر آنها برکلیت اثر معماری و مجموعه شهری به تبیین نوع رابطه بین رمزها با معانی و ماهیت رابطه ظاهر و باطن با توجه به امکانات و محدودیت های موجود درمناطق کویری پرداخته شدهاست