سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جواد توکلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد
رضا فرهوش – عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی

چکیده:

نسبت USFA به SFA و شاخص اکسایش پذیری در روغن مغز Amygdalus scoparia بهترتیب 7/5 و 3/23 به لحاظ لحاظ آماری اختلاف معنیداری با روغن زیتون (به ترتیب 4/61 و 2/75 داشت. عدد یدی و عدد صابونی روغن بادام وحشی و زیتون به ترتیب 97/32 و 84/1/2 و 98/6 و 177/79 بود. میزان مواد غیر صابونی که عمدتاً از ترکیبات استرولی تشکیل شده است در روغن بادام وحشی و زیتون به ترتیب 5/32 و 1/60 درصد بود مقدار ترکیبات استرولی در روغن بادام وحشی و زیتون به ترتیب 5/15 و 0/49 تعیین شد. مقدار ترکیبات توکوفرولی و فنلی در روغن بادام وحشی (به ترتیب 744/98 و 37/18 میلیگرم در کیلوگرم روغن) بود که به صورت معنی داری بالاتر از مقدار این ترکیبات در روغن زیتون 365/59 و 15/65 میلی گرم در کیلوگرم روغن) بود. مقدار موم در دو روغن بادام وحشی و زیتون به ترتیب 4/08 و 5/18 درصد تعیین شد.