سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا فرهوش – عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی
محمدحسین حدادخداپرست – عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی
جواد توکلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به لحاظ آماری بین ساختار اسیدچربی روغن دو گونه بنه تفاوت معنیداری وجود نداشت ولی این دو روغن از نظر ساختار اسید چربی با روغن اوحدیتفاوت معنیداری داشتند. نسبت USFA به SFA در روغن موتیکا و کردیکا (به ترتیب 6/34 و 6/33 و شاخص اکسایشپذیری این دو روغن (به ترتیب 4/13 و 3/99 که به میزان کمتری نسبت به روغن اوحدی (به ترتیب 8/56 و 4/38 بود. عدد یدی روغن موتیکا و کردیکا (به ترتیب 103/52و104/73 به لحاظ آماری اختلاف معنیداری با هم نداشتند اما این دو روغن با روغن اوحدی 109/67 اختلاف معنیداری داشتند. . بین عدد صابونی، مواد صابونی نشونده و ترکیبات استرولی روغن موتیکا، کردیکا و اوحدی اختلاف معنی داری وجود نداشت که مقدار آنها به ترتیب بین 108/2 تا 118/8 ، 5/63 تا 6/14 و 5/37 تا 5/84 درصد بود. مقدار موم در این سه روغن بین 5/59 تا 6/77 بود در مجموع با توجه به ساختار شیمیایی این سه روغن موتیکا بهترین روغن بود و بعد از آن روغن اوحدی و کردیکا قرار داشت