سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهاب ترکیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد – دانشگاه شیراز
علی شهنام – د انشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد – دانشگاه صنعتی اصفهان
فتح الله کریم زاده – استادیار دانشکده مهندسی مواد – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی از جدید ترین روش های جوشکاری حالت جامد برای اتصال فلزات و آلیاژ ها می باشد . در این یک ابزار با سرعت چرخشی معینی وارد لبه های محل اتصال گشته و با سرعتی ثابت در طول خط اتصال پیش می رود، که نتیجه آن ایجاد حرارت وتغیر فرم شدید پلاستیک و جابجایی ماده در محل اتصال که منجر به اتصال کامل می شود . در این پژوهش از ابزار استاندارد TWI برای اتصال نمونه های آلومینیوم آلیاژیAL1100-H14 استفاده گردید،تاثیر نسبت گام جوشکاریv /ωو زاویه سر ابزار بر خواص مکانیکی منطقه جوش بررسی شد، بر روی کلیه نمونه های تست کشش و سختی سنجی انجام گردید .
وv=63mm/ min ،ω =560rpm و α° =3.5 به عنوان پارامتر بهینهبدست آمد . تست های متالوگرافی توسط میکروسکپ نوری و شکت نگاری توسط میکروسکپ الکترونی روبشی بر روی نمونه های بهینه انجام شد . نتایج نشان می دهد که تشکیل دانه های هم محور در گام های پایین تبلور مجدد دینامیکی منقطع و گام های بالا تبلور مجدد دینامیکی پیوسته می باشد . در ضمن با افزایش گام جوشکاری حرارت ورودی به منطقه جوش کاهش یافته و با عث افزایش استحکام تسلیم و استحکام کششی و کاهش انعطاف پذیری میگردد ولیکن تا حدودی افزایش گام باعث کاهش سیلان ماده در ریشه جوش میگردد .