سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ایران شیخ شعاعی – دانشگاه شهید باهنر کرمان – بخش شیمی
علیرضا عباسی – دانشگاه تهران – دانشکده علوم – بخش شیمی
نیاز منادی – دانشگاه شهید باهنر کرمان – بخش شیمی

چکیده:

ساختارسلول واحد ترکیب N,N/-bis(salicyliden)-1,4-diamino-3,3- dimethylbutane Cu(II) توسط بلور نگاری اشعه X تعیین گردید. مولکول فوق در سیستم منوکلینیک متبلور می گردد و گروه فضایی آن Pc می باشد. ابعاد سلول واحد در این شبکه بلور به شرح زیر می باشد : (فرمول در متن اصلی مقاله) علاوه بر بررسی ساختار بلورین ترکیب با بکارگیری نرم افزارهای خاص ساختار تک مولکول در فاز گازی توسط روشهای نیمه تجربی بهینه گردید و سپس نتایج حاصل از محاسبات کوانتومی با داده های بلور نگاری مورد مقایسه قرار گرفت و بررسی های انجام شده نشان دادکه داده های محاسباتی با نتایج بلور نگاری توافق خوبی را دارند.