سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امیر مهرتاش – دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، شرکت سهامی خدمات مه
مسعود علی اکبرگلکار – دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محسن پوررفیع عربانی – شرکت سهامی خدمات مهندسی برق ( مشانیر )

چکیده:

نحوه رخداد شرایط آب و هوا یی م یتوانند با توابع توز ی ع آماری توص یف شوند. به منظور دست یابی به ا ی ن توابع ن ی از است که چگونگ ی نظ یر نمودن سرعتها ی باد به ا ین منحن یها بررسی شود. نرم افزارها ی مختلف ی همچ ونMATLAB – که در ا ین مقاله مورد استفاده قرار گرفته است- م یتوانند چن ین تناظری را انجام داده و پارامترهای مربوطه را تخمین بزنند .
سرانجام بهترین منحن ی نظ یر شده به مجموعه اطلاعات واقع ی انتخاب شده و با استفاده از توزیع مربوطه ، سرعت باد طراح ی را برای هر منطقه خاص، در سطوح قابلیت اطمینانهای
مختلف ( به طور خاص برا ی سه سطح قابل یت اطم ینان تعر یف شده در ) IEC محاسبه میکنیم . این روند برای کلیه ایستگاههای هواشناس ی در ا یران انجام شده است و تعداد ی از
مهمترین آنها در این مقاله آورده شده است . همچنین این سرعتها ی باد حاصله با سرعتها ی باد طراحی استاندارد ایران مقایسه شده است که در غالب موارد کمتر از سرعتهای باد استاندارد ا یران م یباشند، در نت یجه، استفاده از آن منجر به بارگذار ی سبکتر ی بر برج و هاد یها شده و همججنین حریم خطوط را کاهش میدهد . در انتها، روشی جهت پیشبی نی سرعت باد شدید در ایستگاههای هواشناس ی که اطلاعات سرعت باد به م یزان کاف ی ثبت نشده، ارائه شده است و نتایج برای چند نمونه بیان گشته است