سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

آزاده نصرآزادانی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
شهرزاد کبیری نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

از شانزده عنصر غذایی مورد نیاز گیاهان،شش عنصرآهن،روی، منگنز،بر،مس و مولیبدن به مقدار کم مورد نیاز گیاهان بوده که به این جهت آنهاراعناصر کم نیاز می گویند ( ملکوتی،م . ج م،همایی، ).1382 درایران و سایر کشورهای جهان سوم که بیش از %50 کالری مورد نیاز آنان از نان و برنج بدون سبوس تامین میشود، کمبود روی بسیار شدید می باشد ). Musaiger and Mild, 1996) روی یکی از عناصر کم مصرف و در عین حال با اهمیت بوده که به نظر محققان از این جهت، در راس سایر عناصر ریز مغزی قرار دارد .) ) Marshner, 1995; Cakmak, 1999 به این نتیجه رسیدند که نفوذ پذیری غشاء پلاسمایی در گیاهان مبتلا به کمبود روی زیادی شده و در نتیجه نشت سلولی پتاسیم و آمونیم و ترکیبات آلی از ریشه افزایش می یابد . همچنین روی در شرایط شور، رشد ریشه و تشکیل آوند چوبی را در گیاهان در مقایسه با گیاهانی که روی دریافت نکرده اند،افزایش می دهد . (Godallah and Ramadan, 1997) در مطالعه ای که به وسیله وای لانت و همکارانش ) ) 2005 انجام شد، رشد فتوسنتز و کلروفیل فلورسنس و غلظت کلروفیل تحت تاثیر سمیت روی بررسی شد، که تمام این پارامترها تحت این شرایط، کاهش یافتند