سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین مهدوی مقدم – استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فرهود شیرین زاده – دانشجوی دکتراهوافضا

چکیده:

دراین مقاله یک شبیه سازی عددی جهت بررسی اثرات تزریق جریان محوری وچرخشی در محفظه احتراق حلقوی با جت دیواره انجام شده است بدینمنظور از روش حجم محدود با شبکه بندی نامنظم جهت تحلی لمیدان جریان و انتقال حرارت براساس یک مدل تجربی موجود استفاده شده است جریان به صورت سه بعدی پایا، آشفته تراکم ناپذیر، لزج و دو فازی درنظر گرفته شده و مدلهایآشفتگی مورد استفاده شامل مدلهای RNG(k-ε ومدل تنش رینولدز است نتایج اولیه با نتایج تجربی موجود مورد مقایسه قرارگرفته و حاکی از تطابق قابل قبولی است نتایج بدست آمده نشانگر شروع ناحیه گردشی درناحیه دام درسطح مقطع X/R=0/75 است آمیختگی سریع و کامل با افزایش دبی هوای چرخشی ورودی میسر خواهد شددرجریان محوری هوای ورودی به علت عدم وجود ناحیه چرخشی آمیختگی در طول خط مرکزی انجام گرفته و باعث میشود که احتراق در ناحیه اولیه و رقیق سازی صورت گرفته که این امر باعث افزایش میزان دما درخروجی محفظه احتراق و متعاقب آن آسیب دیدگی پره های توربین خواهد شد