سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نبی نیامیر – دانشجوی کارشناسی ارشد کشتی سازی دانشکده کشتی سازی و صنایع دریایی،دانش
آروین زاروکیان – دانشجوی کارشناسی ارشد کشتی سازی دانشکده کشتی سازی و صنایع دریایی،دانش
مصباح سایبانی – عضو هیئت علمی و استادیاردانشکدده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی دانش

چکیده:

در این مقاله به بررسی توانایی های مختلف سکوهای حفاری Jack Up پرداخته شده است . این سکو ها ب ا توجه به ویژگی ها ی ساختار ی خود پرکاربرد تر ین نوع سکو حفار ی در ا یران به شمار م ی آ یند و در ا ین مقاله و یژگی ها ی مختلف سازه ای و عمل یاتی این نوع سکو ها مورد بررس ی قرار گرفته است . تست غلتش ن یز به عنوان یک ی از تست ها ی مهم سکوهای Jack Up به تفضیل توضیح داده شده است . در پایان نیز به وضعیت سکوهای موجود در ایران و تحولات آت ی اشاره شده است