سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

آذر جهانیان – دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه تهران
محمد رضا چایی چی – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
زهرا نصیری شهرکی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد

چکیده:

جهت افزایش کارایی بهره بردای از زمین سیستم کشت دوگانه می تواند موثر باشد . با توجه به نیاز بالای کشور به علوفه، کشت گیاهان علوفه ای پرمحصول در جایگاه خاصی قرار دارد. ذرت و سورگوم از جمله گیاهان تابستانه پرمحصول می باشند که قرار دادن آنها در سیستم کشت دوگانه، برای ایجاد تنوع و داشتن گیاهانی با سازگاریهای متنوع و افزایش کارایی استفاد ه از منابع، حائز اهمیت است و نیز می توان با کشت دو گانه آنها در تناوب با گیاهان زمستانه یا بهاره به سود اقتصادی قابل قبولی دست یافت . به منظور مقایسه سیستم کشت دوگانه تولید علوفه برای چند گیاه علوف ه ای بهاره با ذرت و سورگوم در کشت تابستانه، آزمایشی در سال 84 در مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام شد. تیمارها ی علوفه بهاره شامل یونجه یکساله، اسپرس، جو بهاره، و تیمار آیش (نکاشت) به صورت طرح بلوک کامل تصادفی در چهار تکرار در اوایل فروردین ماه روی زمین اعمال شدند. در تناوب با این گیاها ن در اواسط تیر ماه کشت ذرت رقم SC704 و سورگوم رقم اسپیدفید به صورت آزمایش کرت خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام گرفت . در بین گیاهان علوفه ای بهاره، گیاه جو به علت قدرت پوششی بیشتر و کنترل بهتر علفهای هرز، عملکرد علوفه بیشتری نسبت به سایر گیاهان داشت . ذرت عملکرد علوفه تابستانه بالاتری نسبت به سورگوم تولید نمود . اثر تیمارهای بهاره و نیز اثر متقابل آنها با تیمارهای تابستانه بر عملکرد علوفه تابستانه معنی دار شد و بیشترین عملکرد تجمعی از سیستم تولید علوفه ذرت در کشت دو گانه با یونجه یکساله به دست امد.