سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسعود نصری – نویسنده مکاتبه، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان، اردس
جلیل عمادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان
علی نجفی – دانش آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی و جامع

چکیده:

شهر اردستان در استان اصفهان با جمعیت ۱۳۸۹۳ نفر با قرارگیری در دشت اردستان از یک طرف در معرض هجوم سیلابهای است که در مسیر خود به سوی کویر دق سرخ این شهر و تاسیسات آن را به انحاء مختلف تحت تاثیر قرار میدهندو از طرف دیگر درداخل خود محدوده شهری عدم توجه به شرایط طبیعی شیب و توپوگرافی در امر ساخت وساز و نیز کارایی ویا کاهش بهره دهی مجاری و تاسیسات قدیمی جمع آوری و هدایت رواناب سطحی باعث شده است که اثرات نامطلوب این امر بصورت آب گرفتگی کانالها و مجاری انتقال هرزآب، سردرگمی درشناسایی مسیر جویها و انهار، مشکلات بهداشتی ناشی ازتجمع آب در مجاری و سایر موارد ناهنجاری بروز نماید.
بر این اساس مطالعات سیستم حرکت آبهای سطحی و نحوه زهکشی زیر حوضه های شهری و چگونگی هدایت هرزآبهای جریان یافته در محدوده شهر و مناطق بالا دست مشرف بر آن انجام گردید. در این مطالعه ۴ زیر حوضه بالادست (جنوب) شهر اردستان با مساحت ۱۴۸/۴۲ کیلومتر مربع به همراه ۱۹ زیر حوضه شهری اردستان به مساحت ۶۷۳/۱۶ هکتار جهت تعیین وضعیت سیلخیزی و تولید رواناب سطحی مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه مسیرهای اصلی زهکشی شهری به تعداد ۴ مسیر اصلی جهت جمع آوری و انتقال آبهای سطحی واحدهای هیدرولوژیکی شهری تعیین گردید. مناطق بحرانی هدرولوژیکی شهری جهت اعمال نظرات کارشناسی در جهت حل مشکلات موجود مشخص شد. در نهایت اقدام به طراحی و ارائه سازه مناسب و راهکارهای مدیریتی جهت تسهیل جمع آوری، هدایت و دفع آبهای سطحی گردید. یافته های این مطالعه نشان میدهد که با بررسی جامعی که درمقوله شبکه آبهای سطحی شهر اردستان صورت گرفته است می توان با اشراف بیشتری در بحثها و مسایل مرتبط با این موضوع تصمیم گیری نمیوده و در مواقع بحرانی مدیریت سازنده را مبتنی بر مطالعات صورت گرفته اعمال نمود.