سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حامد عالمی ارائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
فاطمه سبزی – استادیار گروه مهندسی شیمی
خشایار نصری فر – دانشیار گروه مهندسی شیمی

چکیده:

در این کار پوشش فازی مخلوط گاز طبیعی با استفاده از دو معادل حالت مکعبی محاسبه شده است. برای محاسبه ی پوشش فازی، اثر پارامتر بر هم کنش دوتایی در نظر گرفته شده است. پارامتر بر هم کنش دو تایی به کار گرفته شده در این کار، تابعی از دما بوده و یا استفاده از روش ترکیب گروه ها محاسبه می شود. با ضریب کردن پارامترهای بر هم کنش گروهی در ضریب {فرمول در متن اصلی مقاله} می توان آن را برای سایر معادلات مکعبی دو پارامتری به کار برد. نتایج حاصل شده تطابق بسیار خوبی یا داده های آز مایشگاهی را نشان می دهد.