سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

داود جلالی – پژوهشگاه نیرو
حبیب قراگوزلو – پژوهشگاه نیرو، شرکت مدیریت شبکه برق ایران

چکیده:

واحدهای تول ی د یک ی از بخشها ی مهم س ی ستمهای قدرت می باشند که عملکرد آنها می تواند تاث یر بسزا یی در قابل ی ت اطمینان کل س یستم داشته باشد . جهت تع یی ن قابل ی ت اطمینان واحدهای تول ید و انجام مطالعات سطح HLI لازم است تا درابتدا اطلاعات عملکرد واحدها در طی سالهای گذشته جمع آوری شده و جهت تع یی ن شاخصها ی قابلی ت اطمینان واحد مورد استفاده قرار گیرد . در این راستا تلاش شده است تا با بررسی کدهای اختصاص داده شده برای عملکرد واحدهای تولید در دو مرجع بین المللی CEA و IEEE و همچنن مقایسه آنها با سیستم کدگذاری ایران، مزایا و معایب هر یک مورد بررسی قرار می گیرد .
نهایتا " با توجه به اینکه سیستم کدگذاری عملکرد واحدها بیش از یک دهه در کشور پیاده شده است، با توجه به تجربیات بدست آمده سعی شده است تا با ارائه پیشنهادات اصلاحی در مورد ساختار کدهای عملکرد واحدهای تولید در ایران، کارآیی این سیستم هرچه بیشتر افزایش یابد