سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرضیه رشیدپور – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
حسینعلی فلاحی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
مسعود عزت احمدی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
عباسعلی نوری نیا –

چکیده:

به منظور مطالعه انتقال مجدد و شناخت ارتباط آن با عملکرد دانه، آزمایشی با استفاده از 13 ژنوتیپ تریتیکاله شامل: 3،ET-79- و،ET-85-7 ،ET-84-15 ،ET-84-8 ،ET-84-5 ،ET-83-20 ،ET-82-16 ،ET-82-15 ،ET-82-8 ،ET-79-17 ،ET-79-4 وJuanillo و 92 ET-85-9 در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد در قالب طرح بلوکهای کامل تصادقی در سه تکرار در سال زراعی 88 -87 اجراء گردید. تجزیه واریانس دادهها حاکی از وجود اختلاف بسیار معنیدار بین ژنوتیپ ها از لحاظ عملکرد دانه و شاخص سطح برگ در مرحله گلدهی بود. همبستگی عملکرد دانه با شاخص سطح برگ در مرحله گلدهی مثبت و معنیدار بود. همچنین همبستگی نسبت سطح برگ با شاخص سطح برگ در همین مرحله، مثبت و معنیداری شد. همبستگی نسبت وزن برگ با عملکرد دانه در مرحله گلدهی، مثبت ولی غیر معنیدار بود. ژنوتیپET-82-15 از میان ژنوتیپهای مورد مطالعه به عنوان ژنوتیپ برتر شناخته شد