سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

زرین تاج علی پور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
محمدحسین مهدیان – عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی
ابراهیم پذیرا – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مجید حیدری زاده – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک آبخیزداری کشور

چکیده:

قدرت فرسایندگی باران یکی از پارامترهای مهم و کلیدی در معادله جهانی فرسایش است . شاخص EI30 از معروفترین و رایجترین شاخص های مبتنی بر انرژی جنبشی و شدت بارندگی است که همبستگی بالایی با میزان تلفات خاک ناشی از فرسایش آبی دارد . یکی از محدودیت های این شاخص، نیاز آن به آمار شدت بارندگی با حداقل دوره آماری 20 سال با فواصل 30 دقیقه ای است که در بسیاری از نقاط جهان از جمله حوزه دریاچه نمک، دسترسی به چنین آماری وجود ندارد ] . [ 6 از اینرو، محققین مختلف با استفاده از آمار بارندگی روزانه و ماهانه که در ایستگاه های باران سنجی قابل تهیه است، توانسته اند شاخص های ساده تری ارائه کنند . این شاخص ها یا از طریق تحلیل منطقه ای تولید رسوب یا از طریق برقراری رابطه با شاخص EI30 بدست آمده اند ] . [ 1 معروفترین شاخصی که از طریق تحلیل منطقه ای تولید رسوب بدست آمده است، شاخص فورنیه است . دسته دوم از این شاخص ها، شاخص هایی هستند که از طریق برقراری رابطه با EI30 بدست آمده اند، به این نحو که ابتدا مقدار R یا EI30 را برای ایستگاه های باران نگاری که آمار نسبتاً خوبی دارند، محاسبه می گردد، سپس رابطه ای رگرسیونی بین R و خصوصیات بارندگی یا شاخص های فرسایندگی سهل الوصول از جمله بارندگی متوسط سالانه، ماهانه، شاخص فورنیه و شاخص فورنیه اصلاح شده برقرار شده و R برای مناطق فاقد آمار شدت بارندگی برآورد می شود ] . [ 4 در این تحقیق نیز رابطه رگرسیونی خطی چندگانه بین شاخص EI30 به عنوان رایج ترین شاخص مبتنی بر انرزی جنبشی و پارامترهای سهل وصول بارندگی برقرار شد است و بر اساس معیار هایی همانند ضریب تعیین و اشتباه استاندارد بهترین رابطه رگرسیونی برای برآورد شاخص EI30 . در ایستگاه های فاقد باران نگار موجود در حوزه دریاچه نمک تعیین گردید