سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ابراهیم ممنوعی – مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت وکهنوج
رضا فتوحی قزوینی – دانشگاه گیلان
حمید عباس دخت – موسسه بیوتکنولوژی کشاورزی
بابک ناخدا – دانشگاه شاهرود

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تنش کم آبی بر شاخص های فلورسانس کلروفیل در ارقام جو آزمایشی، به صورت کرتهای یکبار خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت . پلات اصلی شامل 5 سطح آبیاری 100، 75، 50، 25 و صفر درصد نیاز آبی براساس تبخیر از تشتک و پلات فرعی شامل شش رقم جو با نامهای ترکمن، کارون × کویر، ریحانی C -74 -9 ، گرگان – 4 و کویر × بادیا بود. اعمال تیمار آبیاری پس از استقرار گیاه، همزمان با رشد گیاه در بهار انجام گرفت . حجم آبیاری با استفاده از W.S.C فلوم تیپ III صورت گرفت.نتایج نشان داد که Fv/Fm ،Fm و Fv با اعمال تنش کم آبی کاهش یافت . در مقابل Fo افزایش یافت ، این در حا لی بوده که افزایش Fo در مقابل کاهش Fm بیشتر می باشد. کارون × کویر بیشترین مقدار Fv/Fm را نشان داد.