سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن قراط – قطب علمی قدرت دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر جمهوری اسل
حسن رستگار – قطب علمی قدرت دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر جمهوری اسل
احسان گودرزی – قطب علمی قدرت دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر جمهوری اسل
بنیامین مرادزاده – قطب علمی قدرت دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر جمهوری اسل

چکیده:

با توجه به ازد یاد مصـرف در شـبکه قـدرت معمـولا خطـوط انتقال و ن یروگاه ها در مرز پا یداری کار م ی کننـد و امکـان آن وجود دارد با افزا یش اندک ی بـار و یـ ا وارد شـدن اغتشاشـ ی، سیستم از حالت پا یدار خارج شود . با توجـه بـه عوامـل ذکـر شده، تشخیص و پـیش بینـی نا پایـ داری ولتـاژ در خطـوط از اهمیت ویژه ای برخوردار است و امن یت شبکه را بالا م ی برد .
در مقالات گذشته بـه معرفـی شـاخص هـایی بـرای بررسـی پایداری شبکه پرداخته شده اسـت . در ایـن مقالـه بـه بررسـی پایداری شـبکه در برابـر خـروج خطـوط بـا اسـتفاده از ایـن شاخص ها و همچنین بررسی حساسیت ایـن شـاخص هـا در تغییر بارهای مختلف از لحاظ تـوان اکتیـو و راکتیـو و محـل وقوع این ناپایداری پرداخته شده است . در شب یه ساز ی از مدل 6 ش ین و 24 ش ین IEEE استفاده شده اسـت . شـب یه سـاز ی بـا استفاده از نرم افزار MATLAB و PSAT انجام شده است