سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهران لشنی زند – دانشجوی دکتری اقلیم شناسی دانشگاه اصفهان و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقا

چکیده:

خشکسالی جلوه ای عادی از اقلیم بوده و در نواحی با رژیمهای کاملا مختلف اقلیمی رخ می دهد. از جمله مهمتری مراحل ارزیابی وضعیت خشکسالی در هر منطقه تعیین شاخصهایی به منظور تحلیل میزان شدت و تداوم خشکسالی در آن منطقه است. دراین نوشتار شاخص بارش استاندارد بادر نظر گرفتن مزایایی که در تحلیل منطقه ای و ایجاد ارتباط بین رخدادهای خشکسالی در نواحی مختلف یک پهنه دارد انتخاب شده است و با بکارگیری نرم افزارهای GIS همچون ILwis و Arc view نقشه های پهنه بندی ماهانه خشکسالی برای یک دوره سی ساله تهیه شد. سپس با استفاده از سری های زمانی شاخص SPI برای نمامی ایستگاه ها و سری های زمانی متوسط شدتخشکسالیدر هر حوضه، خشکسالی های با تداوم یک ماه به بالا از طریق تئوری RUN استخراج و اقدام به ترسیم منحنی های شدت، تداوم و فراوانی خشکسالی گردید. با بررسی جداول و منحنی های شدت، تداوم و فراوانی تهیه شده برای ایستگاه های هواشناسی منطقه و شش حوضه مورد مطالعه مشخص شد که وقوع خشکسالی باتداوم های یک تا سه ماهه، حتی در ایستگاه های واقع در مناطق نیمه مرطوب پدیده ای معمول و بازگشت کننده است.