سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی چراتی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
محمدجعفر ملکوتی – استاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

روی از جمله عناصرکم مصرفی است که کمبود آن در خاکهای آهکی گزارش شده است . روی موجود در بخشهای تبادلی و محلول در آب سریعاً قابل استفاده بوده ولی روی موجود در بخش کربناتی، بالقوه قابل استفاده بوده در حالی که روی موجود در بخش باقی مانده غیر قابل استفاده می باشد . روش کاملاً مشخص و واحدی برای تعیین شکل های شیمیایی روی خاک درمنابع علمی موجودنیست . روش پیشنهادی (1988) Shuman برای خاک های اسیدی مطرح شد، درحالی که Sposito و همکاران ) 1982) روشی را برای عصاره گیری دنباله ای خاک نواحی خشک کالیفرنیا بکار بردند . از سوئی دیگر با توجه به این نکته که بین مقدار مفید و مضر عناصر کم مصرف فاصله چندانی نیست، لازم است اطلاعات کافی در مورد واکنش شیمیایی این کودها با خاک در دست باشد تا ضمن افزایش بازده کودهای مصرفی نسبت به بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کرد . لذا این تحقیق به این پرسش پاسخ می دهد که سولفات روی مصرفی به چه شکل شیمیایی در آمده و به چه صورتی در خاک نگهداری می شود . پس از مشخص شدن شکلی که روی بدان صورت نگهداری می شود، می توان اقداماتی را در جهت افزایش درجه بازیابی کودهای شیمیایی محتوی روی در خاکهای منطقه بعمل آورد .