سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کاوه کیومرثی – کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی آموزشکده فنی و حرفه ای سما واح

چکیده:

با توجه به اهمیت و کاربرد قوس ها در سازه های سنتی و همچنین کاربرد فراوان آنها از دیرباز بحث بهینه سازی شکل قوس مطرح شده است. هدف کلی از انجام این مقاله تعیین شکل بهینه قوس های با مصالح بنائی آجری تحت بار زلزله می باشد. در این مقاله با توجه بیشتر به انواع قوس های مطرح شده در سازه های سنتی اهمیت و کاربرد آنها مورد توجه قرار داده می شود. همچنین مراحل انجام مدل سازی، آنالیز دینامیکی و بهینه سازی قوس که توسط نرم افزار ANSYS 11 انجام شده است توضیح داده می شود.
نتایجآنالیز انجام شده بر روی قوس نیمدایره به صورت 3 کار اساسی زیر صورت گرفته است:
1- بررسی شکل بهینه قوس نیمدایره بر اساس کمینه کردن وزن قوس
2- تعیین حدود آنالیز خطی و غیر خطی با توجه به افزایش جرم حجمی
3- بررسی شکل بهینه قوسنیمدایره توسط آنالیز خطیو غیر خطی
تمامی مراحل انجام گرفته بر روی قوس نیمدایره بر روی قوس شاخ بزی تند، معمولی و کند نیز انجام شده است. و برای قوس های پنج اوهفت تند، معمولی وکند، شبدری تند، معمولی و کند،جناغی تند، معمولی و کند، دولنگه، تخم مرغی، چمانه و هلوچین هدف بدست اوردن شکل بهینه قوس ها در سه دهانه 6m, 5m, 4m بر اساس کمینه کردن وزن بوده است. و نهایتا نتایج حاصل از مقاله در تعیین شکل بهینه انواع قوس ها تحت بار دینامیکی ارائه گردیده است.