سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

کامبیز بهنیا – عضو هیئت علمی و استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران
بهروز گتمیری – عضو هیئت علمی و استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران
عاطفه آسوده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

میخکوبی خاک، یک روش تسلیح درجای خاک می باشد که امروزه در موارد مختلف ازجمله پایدارسازی شیبها و شیروانی ها مورد توجه بسیاری از مهندسین ژئوتکنیک قرار گرفته است. در این زمینه، مسئله ای که کمتر به آن پرداخته شده، اثرات نیروهای دینامیکی بر روی سیستمهای میخکوبی شده می باشد. در این تحقیق، برای اولین بار تعیینهندسه سطح گسیختگی و نیروی موجود در میخها تحت شرایط زلزله به کمک شبیه سازی نرم افزاری در دو نرم افزاز PLAXIS , FLAC انجام گرفته است. مطالعه پارامتریک انجام شده روی عوامل موثر بر پایداری لرزه ای دیوار میخکوبی شده نشان داد که با افزایش پارامترهای مقاومت برشی خاک، نیروی میخها کمتر شده که در این میان نقش زاویه اصطکاک خاک در کاهش نیروی میخها موثرتر از نقش چسبندگی خاک می باشد. ضمنا با افزایش فرکانس بارگذاری و کاهش زاویه میخها نسبت به افق، نیروی میخها کاهش یافته است.