سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس انجمن پیشرانش هوافضایی ایران
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
علیرضا مادرام – دانشکده شیمی کاربردی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان
مهران کریمی – دانشکده شیمی کاربردی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان
محمد مرادپور – دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان

چکیده:
درحال حاضر در صنایع موشکی سراسر جهان، پیشرانه جامد کامپوزیتی یکی از پرکاربردترین سوخت ها برای استفاد ه در انوا ع موشک و راکت می باشد. برای صرفه جویی در هزینه و اطمینان از عملکرد سوخت های جامد باید طو ل عم ر آن ها را بررسی کر د ت ا بتوا ن عم ر ایمن موتور را تخمین زده و تاحد ممک ن آ ن ر ا افزایش داد و هم چنین یک شرایط انبارداری مطلوب برای دستیابی به طول عمر بیشتر ایجاد کرد. هدف از مطالعه در خصوص کهولت سوخت جامد مرکب پیدا کردن دستورالعملی برای فرآیند کهولت به منظور اندازه گیری، جلوگیری و یا کاهش سرعت کهولت و بهبود عمر سوخت جامد مرکب است. پدیده کهولت سوخت یک فرایند برگشت ناپذیر شیمیایی و فیزیکی است و هیچ سوخت بدون کهولت وجود نداشته و این کهولت تابع یک سری عوامل داخل ی نظیر تاثیرات متقابل اجزاء درون سوخت بر یکدیگر و عوامل خارجی نظیر دما، رطوبت، هوا ، تنش های حرارتی، شوک ، شتاب و نوع حمل و نقل و …. می باش . د برای تخمین طول عمر پیشرانهها غالباً از کهولت تسریع یافته استفاده می شود. این روش یک کوشش است برای کاهش مقیاس زمان که با نگهداری پیشرانه در دماهای بالاتر انجام می گیرد به طوری که بتوان رفتار پیشرانه را در زمان های کوتاه پیش بینی نمود. از آنجا که مسئله کهولت سوخت های جامد یکی از دغدغه های اصلی صنایع موشکی کشور می باشد، در این مقاله بعضی از روش های مهم تعیین طو ل عم ر و عوام ل موثر بر کهولت پیشرانه جامد کامپوزیتی همانند دمای نگهداری پیشرانه، اکسیژن در دسترس و تاثیر رطوبت و … بررسی شده است.