سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید حسن طباطبایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سید علی طباطبایی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد
فرخ درویش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
عزیز فومن اجیرلو – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

چکیده:

در این تحقیق 20 رقم سورگوم دانه ای جدید و وارداتی همراه با دو رقم شاهد (ارقام پیام و سپیده) با استفاده از طرح آماری بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار به منظور بررسی صفات کمی و کیفی و انتخاب ارقام مناسب برای شرایط خشک در ابرکوه یزد کاشته شدند. بعد از برداشت داده ها مورد تجزیه واریانس ساده قرار گرفتند و میانگین ها به روش دانکن مقایسه شدند . صفات اندازه گیری شده شامل تعداد روز تا گلدهی، تعدا روز تا رسیدن دانه، تعداد پنجه، تعداد برگ، قطر ساقه، ارتفاع بوته، طول پانیکول، وزن دانه در پانیکول، وزن پانیکول بدون دانه، تعداد دانه در پانیکول، وزن هزار دانه، درصد پرو تئین دانه و عملکرد دانه بودند . نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین ارقام از نظر همه صفات مورد بررسی (به غیر از تعداد پنجه و وزن پانیکول بدون دانه ) اختلاف معنی دار در سطح احتمال 1% وجود دارد . ارقام پیام و سپیده با قطر ساقه 17/3 و 29/6 میلی متر کمترین و بیش ترین قطر ساقه را داشتند . ارتفاع بوته ارقام از 86/3 تا 145/9 سانتیمتر متغیر بود که نشان می دهد ارقام مورد بررسی پاکوتاه یا نیمه پاکوتاه متغیر هستند . با توجه به خصوصیات زراعی و عمکرد نهائی، دو رقم KGS23 و KGS27 به ترتیب با عملکرد 6747 و 6190 کیلو گرم در هکتار انتخاب گردیدند.