سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید علی طباطبایی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد
سید سعید صحافی – دانشجوی کارشناسی ارشدزراعت واحد میبد
عزیز فومن اجیرلو – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح
امین آناقلی – تهیه نهال و بذر و مرکز ملی تحقیقات شوری

چکیده:

به منظور بررسی و مقا یسه صفات کمی و ک یفی ارقام سورگوم دانه ای جد ید و وارداتی ، تعداد 20 رقم به همراه دو رقم شاهد (ارقام پی ام و س پیده) با استفاده از طرح آماری بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در منطقه ابرکوه یزد کشت گردید. در طول فصل رشد مراقبت های زراعی لازم انجام گردید. برای تعیین عملکرد، برداشت از سطح 6 متر مربع از هر کرت به عمل آمد و بعد از خرمنکوبی، توزین دانه ها در حالتی انجام گرفت که رطوبت دانه ها به %12 رسیده بود . داده ها مورد تجز یه واریانس قرار گرفت و میانگین ها به روش دانکن مقایسه شدند. صفات اندازه گیری شده شامل تعداد روز تا گلدهی، تعداد روز تا رسیدن دانه، تعداد پنجه، تعداد برگ، قطر ساقه، ارتفاع بوته، طول پانیکول، وزن دانه در پانیکول، وزن پانیکول بدون دانه، تعداد دانه در پانیکول، وزن هزار دانه، درصد پروت ئین دانه و عملکرد دانه می باشد . نتایج تجز یه واریانس نشان داد بین ارقام در همه صفات مورد بررسی (به غیر از تعداد پنجه و وزن پا نیکول بدون دانه ) اختلاف معنی دار در سطح 1% وجود دارد . مقایسه م یانگین ها نشان داد؛ تعداد روز تا گلدهی از 45/75 تا 86 روز به طول انجامیده است که به ترتیب مربوط به ارقام پیام و ICSV247 می باشد. ارقام پیام و سپیده با قطر ساقه 17/3 و 29/6 میلی متر به ترتیب کمترین و بیشترین قطر ساقه را داشتند. ارتفاع بوته ارقام از 86/3 تا 145/9 سان تیمتر متغ یر بود که نشان میدهد ارقام پاکوتاه یا نیمه پاکوتاه هستند . با توجه به خصوصیات زراعی و عمکرد نهائی، دو رقم KGS23 و KGS27 انتخاب گردید که عملکرد دانه آنها به ترتیب 6747 و 6190 کیلوگرم در هکتار می باشد.