سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
مهرداد نارکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
محمد نارکی –
مدینه نارکی –

چکیده:
دراین تحقیق به بررسی اثرات موثربرضرایب انتقال حرارت جابجایی و کلی پرداخته شده است اثرات پارامترهای موثربرضرایب انتقال حرارت نیز مورد مطالعه قرارگرفته است پارامترهایی ازقبیل دما عدد رینولدز غلظت و اندازه ذرات برضرایب انتقال حرارت موثرهستند که با افزایش رینولدز و کاهش اندازه ذرات ضرایب انتقال حرارت جاباجیی و کلی نانوسیال افزایش می یابند با افزایش غلظت نانوسیال ضرایب انتقال حرارت کلی و جابجایی نیز افزایش می یابند که دربعضی موارد نیز مشاهده شده که با افزایش غلظت تا یک مقدار مشخص ضرایب انتقال حرارت افزایش یافته و بعدازآن مقدار با افزایش غلظت ضرایب انتقال حرارت کاهش می یابد با افزایش دما ضریب انتقال حرارت جابجایی دربعضی موارد کاهش و دربعضی موارد افزایش می یابد ولی ضریب انتقال حرارت کلی کاهش می یابد.