سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه های فضا کار

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فردین اژدری – دانشجوی دکتری سازه، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز(بورسیه)
امین قربانی – هیات علمی دانشگاه پیام نور، دکتری مهندسی عمران – سازه
عیسی سلاجقه – استاد بخش عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

طراحی سازه ها تحت بار زلزله می تواند بصورت الاستیک یا پلاستیک صورت پذیرد. در صورتی که طراحی بگونه ای صورت پذیرد که سازه در محدوده الاستیک قرار گیرد، با وجود ایمنی بالا توجیه اقتصادی نخواهد داشت. لذا جهت اقتصادی نمودن طرح می توان از مقاومت سازه در محدوده پلاستیک سود جست. هنگامی که سازه تحت نیروهای شدید زلزله قرار می گیرد، بسیاری از نقاط سازه در اثر تغییر شکلهای ایجاد شده تسلیم می گردند. بنابراین مقدار زیادی از انرژی زلزله توسط این اجزا تسلیم شده، جذب و صرف تغغیر شکل میگردد. توانایی پذیرش تغییر شکلهای ناشی از این نیروها توسط پارامتری بنام شکل پذیری ارزیابی می گردد. جهت وارد نمودن شکل پذیری در طراحی سازه ها و استفاده از تمامی ظرفیت سازه)حالت پلاستیک( از پارامتری بنام ضریب رفتار جهت کاهش مقادیر واقعی نیروهای زلزله استفاده می شود.
هدف از این مقاله بررسی ضریب رفتار سازه های فضاکار دو لایه تحت بار قائم می باشد. در این تحقیق تعداد زیادی سازه دولایه در ابعاد مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق با استفاده از نرم افزارANSYS که توانایی تحلیل غیر خطی مسائل را بهروش اجزای محدود داراست، سازه ها مدل سازی شده و سپس تحت آنالیز غیر خطی مصالح و غیر خطی هندسی با بار استاتیکی افزاینده قرار گرفته تا سازه ناپایدار و مکانیزم شود. در نهایت منحنی های نیرو- تغییر مکان (منحنی ظرفیت سازه) به دست می آید و بااستفاده ازشیوه های ارائه شده، ضریب رفتار این سازه ها محاسبه می شود.