سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیرعباس گنجایی ساری – دانشجوی مقطع دکترای مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه
سیدسلمان نورآذر – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدمحسن مشرفی – مربی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این میدان جریان گاز رقیق حول یک جسم با مقطع کروی به کمک روش شبیه سازی مستقیم مونت کارلو تحلیل گردیده است . پس از تحلیل میدان جریان و محاسبه میدان سرعت و دما و چگالی، ازمعادله های موجود مقدرا فشار میدان محاسبه گشته و میزان نیروی پسای اعمال شده به جسمکروی محاسبه گردید . پس از بی بعد نمودن این نیرو به کمک مقدار rv¥2/2 مقدار ضریب پسابرای کره محاسبه شد . این مقدارخژه ایمحاسبه شده با مقدارهای انداره گیری شده در آزمایش وگنر مقایسه گشتند . این مقایسه نشان می دهد که مقدارهای محاسبه شده توسط روش شبیه سازی مستقیم مونت کارلو به مقدارهای واقعی نزدیک هستند و اختلاف موجود قابل صر فنظر م یباشند.