سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محسن تهرانی زاده – استاد بخش عمران، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
نسرین بخشایش اقبالی – کارشناس ارشد زلزله دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
میرعباس بحری – کارشناس ارشد خاک و پی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

چکیده:

در این مقاله عملکرد لرزه ای قابهای خمشی فولادی( ویژه و معمولی) مورد بررسی قرار می گیرد. آنالیز استاتیکی و دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی بر روی قاب های خمشی ویژه و معمولی 5، 10 و 15 طبقه بر اساس ویرایش سوم آیین نامه 2800 و همچنین ویرایش جدید پیوست 2 آیین نامه مذکور انجام شد و عملکرد اعضا با توجه به معیارهای دستورالعمل بهسازی لرزه ای ایران تعیین گردید. در آنالیز تاریخچه زمانی از شتابنگاشتهای به مقیاس در آمده ( بر اساس آیین نامه 2800) زلزله های نورتریج، امپریال و لوماپریتا استفاده شده است. مدلسازی رفتار اعضای قابها بر اساس دستورالعمل بهسازی لرزه ای ایران و با نرم افزار perform 3D انجام گرفته است. در پایان قابهای خمشی ویژه که بر اساس پیشنویس جدید طرح شده بودند، بر اساس عملکرد طراحی گردیدند به طوری که عملکرد آنها در محدوده اهداف آیین نامه قرار گرفت.