سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر کریمی – کارشناس ارشد – دانشگاه تبریز، دانشکده فنی مهندسی مکانیک
محمدحسن جوارشکیان – دانشیار – دانشگاه تبریز، دانشکده فنی مهندسی مکانیک

چکیده:

در کار حاضـر تـاثیر تغییـرات خـو اص سـیال بـر پدیـده دو فـازی انجمـاد در مختصات استوانهای با استفاده از شبیه سازی جریان سیال درون لوله در حـال انجماد با بکارگیری روش آنتالپی – چشمه مبنا به صورت عددی بررسـی شـده است . در این شب یه ساز ی معادلات ناویر اسـتوکس بـا اسـتفاده از روش حجـم محدود در یک شبکه متحو ل شده ) ) staggered جهت ذخیره متغیرها، حـل
شدهاند و فشار به عنوان متغیر اصلی م یباشد . با توجه به کاربرد روش انجمـاد در اغلب صنا یع، به خصوص در موارد ی که اختلاف دما بس یار ز یـ اد اسـت، لـذا لزوم بررسی تاث یر تغ ییرات خواص س یال در فرا یند انجماد امر ی ضرور ی به نظر می رسد . در هم ین راسـتا در ا یـ ن پـژوهش از خـواص ف یزیکـ ی سـ یال آب در فازهای ما یع و جامد استفاده شده است . بـه منظـور اعتبـار بخـشی بـه نتـایج بدست آمده از ش بیه سازی عددی , مقایـسه ای بـین داده هـای اسـتخراجی بـا نتایج تجربی موجود در ادبیات فن انجام شده اسـت، کـه در نها یـ ت بـا متغ یـ ر گرفتن خواص س یال آب، تطابق مطلوبی بین آنها دیده می شود و مبین صحیح بودن روند عددی توسعه داده شده و تصدیق استخراج نتایج می باشد