سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
محمدرضا کاویانپور اصفهانی – دانشیار گروه مهندسی عمران آب، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سروناز حسینی غفاری – کارشناس ارشد عمران آب، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
روشنک علوی نصر – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه های هیدرولیکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی کیش

چکیده:
دریچه های قطاعی از جمله سازه های کنترل دبی و تنظیم سطح آب می باشند. سادگی ساخت و نصب و نیاز به نیروی کم جهت بالا و پایین بردن این دریچه ها، باعث افزایش کاربرد آنها جهت کنترل جریان یا سطح آب در سدها و سیستم های انتقال شده است. تاکنون تحقیقات گسترده ای در مورد میزان آبگذاری این دریچه ها صورت گرفته، اما مطالعه زیادی بر روی میزان تأثیر ابعاد و موقعیت جانمایی دریچه بر میدان جریان اطراف آن در سرریزها صورت نگرفته است. البته شرایط میدان جریان از جمله پارامترهای مهم در طراحی سرریز و عملکرد آن می باشد، ولی توجه به مسئله جانمائی و هندسه دریچه نیز حائز اهمیت می باشد. در تحقیق حاضر، ارزیابی عملکرد مدل عددی در شبیه سازی جریان در مدل هیدرولیکی سرریز سد خیرآباد با استفاده از نرم افزار Flow-3D صورت گرفته و با نتایج فیزیکی مقایسه شد. میدان جریان و پارامترهای عمق، سرعت جریان و فشار وارد بر کف تند آب به ازای سه حالت مختلف زاویه لبه دریچه قطاعی شبیه سازی و مورد ارزیابی قرار گرفت. مقایسه نتایج حاصل جهت بیان تاثیر دریچه نشان داد که زاویه لبه دریچه بر میدان جریان و ضریب دبی موثر می باشد. نتایج همچنین محدوده خطای ۵% تا %۱۵ در زوایای زیر ۷۵ درجه را در بکارگیری نتایج تحقیقات گذشته در محاسبه ضریب دبی نشان می دهد که در زوایای بالاتر بزرگتر می نماید.