سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بابک فاضل بخششی – شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم
جمشید صاحبی –

چکیده:

تغییر ماهیت روغن و تشکیل مواد چسبناکVarnishدر روغن روغنکاری و سیستم های هیدرولیک مدتها ستدرصنعت وجود دارد. بعنوان مثال خط تخلیه روغن یاتاقان شماره 2دریک توربین گازیGE-F 9که در زیر محفظه احتراق آن قرار دارد، در دمای بالایی کار می نماید که همین مسئله می تواند منجر به تنزل حرارتی روغن وتشکیل مواد چسبنده در آن گردد. حوادث بوقوع پیوسته در واحد شماره شش این شرکت در طی یک دوره مشخص در سال 85 وبهبود شرایط بعد از اثبات فساد روغن و تعویض آن اهمیت توجه به این مسئله را دوچندان نموده است. از طرفی مطالعات اخیر (در توربین گاز کلاسFکه توسط سازندگان بزرگ مانندGEانجام شده است نشان داده است که یک سوم تمامی واحدهای گازی علائمی از این پدیده را در روغن نشان داده اند. که توجه ویژه به این پدیده و سعی در انجام اقدامات پیشگیرانه را می طلبد. در این مقاله سعی شده است به معرفی پدیده مذکور و مکانیزم عملکرد آن در واحدهای گازی پرداخته و آخرین روشهای شناسایی وحل این مشکل معرفی گردد.