سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
علیرضا کارگر شورکی – دانشجوی کارشناسی ارشد همزیستی با بیابان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میبد، میبد، ایران
علیرضا کارگر شورکی – دانشجوی کارشناسی ارشد همزیستی با بیابان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میبد، میبد، ایران
اصغر قاسمی فیروزآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد همزیستی با بیابان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میبد، میبد، ایران
محمد حسن زاده نفوتی – دانشجوی کارشناسی ارشد همزیستی با بیابان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میبد، میبد، ایران

چکیده:
لازمه اعمال مدیریت در حوزه های آبخیز شناخت کامل جنبه های مختلف آنهاست، لذا بر این اساس برنامه هایپیشنهادی جهت حفظ، اصلاح و احیاء منابع ارائه میگردد. این برنامه های پیشنهادی شامل برنامه های مدیریتی،بیولوژیک، مکانیکی و بیومکانیکی می باشد. در این تحقیق عملکرد اقتصادی روش های احیاء بیولوژیک اجرا شده درحوزه آبخیز زرجوع اردکان که شامل ۳۰۰ هکتار کپه کاری و ۲۵۰ هکتار چاله فلسی می باشد، مورد بررسی قرارگرفت. بدین منظور با محاسبه هزینه های و منافع حاصل از این پروژه ها عملکرد اقتصادی آنها با شاخص های NPV و B/C مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که از نظر اقتصادی پروژه های بیولوژیک اجرا شده در سال های دهم و دوازدهم دارای توجیه اقتصادی می باشند البته محاسبه سود واقعی این پروژه ها کار دشواری استچراکه اثراتی نظیر کنترل فرسایش، تلطیف هوا، ارزش تفرجگاهی و … قابل اندازه گیری دقیق و ارزش گذاری نمیباشد که یقیقاً با احتساب این موارد این پروژه ها در زمان کوتاه تری به راندمان اقتصادی مطلوبی می رسند.