سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هادی حسینیان – دانشگاه زنجان
سجاد گلوانی – دانشگاه زنجان

چکیده:

امروزه روشهای هوشمند کاربردهای گسترده ای در حل مسایل مختلف مخصوصاً در مسایل بهینه سا زی پیدا کرده اند . با توجه به تعدد ا ین روشها و الگور یتمهای مختلف برا ی حل این قب یل مسا یل در این مقاله به منظور تعیین روش مناسب از میان روشهای مختلف برای حل مسایلی از ق بیل خازن گذاری که از نوع مسایل با دامنه جواب گسترده و نقاط بهینه نزدیک به هم و بسیار زیاد می باشد، مساله از طریق هر دو الگوریتم اجتماع ذرات و الگوریتم ژنتیک مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و این دو ال گوریتم از لحاظ دقت در رسیدن به جواب و سرعت پاسخ دهی و قابل یت اطمینان به جواب مورد مقایسه قرار گرفته اند . برای دو حالت مقایسه دقت و مقایسه سرعت ، شروط پا ی ان الگور یتم ها متفاوت در نظر گرفته شده است . پس از بررسی نتایج این دو الگوریتم مشخص گردید که در این مساله خاص و مسا یل مشابه احتمال همگرایی و رسیدن الگوریتم اجتماع ذرات به جواب بهینه نسبت به الگوریتم ژنتیک اندکی بیشتر است . یعنی الگوریتم اجتماع ذرات سازگاری بیشتری برای حل این مساله دارد . ولی از نظر سرعت پاسخ دهی الگوریتم ژنتیک قویتر بوده و در مواقعی که همگرا می شود نسبت به الگوریتم
اجتماع ذرات سریعتر می باشد .