سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

المیرا محمدوند – دانشجوی دکتری علفهای هرز
محمدحسن راشد محصل – عضو هیات علمی
مهدی نصیری محلاتی – عضو هیات علمی
نرگس پورطوسی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد علف های هرز دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی

چکیده:

منظور بررسی اثر مدیریت کود نیتروژن و علف کش بر عملکرد دانه ذرت، این تحقیق در سال 1384 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. چهار نوع مختلف مدیریت نیتروژن با استفاده از کود اوره اعمال شد : توزیع 25 کیلوگرم در هکتار نیتروژن هنگام کاشت ذرت (تیمارهای او 2)، توزیع 25 کیلوگرم در هکتار نیتروژن هنگام کاشت و مرحله شش برگی ذرت(تیمارهای 3و 4)، توزیع 120 کیلوگرم در هکتار نیتروژن هنگام کاشت ذرت (تیمارهای 5و 6)، توزیع 120 کیلوگرم در هکتار نیتروژن هنگام کاشت و مرحله شش برگی ذرت (تیمارهای 7و 8). در نتیجه کاربرد یا عدم کاربرد علف کش در قطعات تحت مدیریت یکسان نیتروژن هشت تیمار حاصل شد. اثر تیمارها بر عملکرد دانه معنی دار بود. بالاترین مقدار عملکرد به مصرف 120 کیلوگرم کود به صورت تقسیط شده همراه با کنترل علف های هرز به کار رفت و کمترین عملکرد به مصرف 120 کیلوگرم کود به صورت یکجا و بدون کنترل علف های هرز اختصاص داشت.