سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کبری صالحی – گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب
فاطمه السادات حسینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

دراین تحقیق تاثیر سورفکتنتهای یونی و روغنهای گیاهی برمهار رسوب رسوب آسفالتن از نفت خام گچساران با اضافه کردن n- هپتان مورد بررسی قراگرفت سورفکتنتهای مورد استفاده عبارتند از پالمتیک اسید، سدیم دودسیل سولفونات ، تترامتیل آمونیم کلراید و سالیسیلیک اسید و روغنهای گیاهی شامل روغن بادام شیرین، کلزا، نارگیل و ذرت می باشد نقطه شروع آسفالتین نفت خام به روش تیتراسیون با n- هپتان درحضور مقادیر مختلف از مهار کننده های آسفالتن مورد بررسی قرارگرفت و تشکیل ذرات رسوب به کمک میکروسکوپ نوری مشاهده شد نتایج تجربی نشان داد که پالمتیک اسید برای مهار تشکیل رسوب آسفالتین بسیار موثر است. درحالیکه سالیسیلیک اسید دارای اثر معکوس برروی این پدیده است. همچنین ۲ درصد وزنی از روغن بادام شیرین و ۱% وزنی روغن کلزا یا ذرت و یا روغن نارگیل بالاترین ظرفیت را برا ی مهار رسوب آسفالتن از خود نشان دادند سدیمدودسیل سولفونات و تترامتیل آمونیوم نیز اثری معادل با روغنهای گیاهی دارند.