سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمود اکرمی – موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

چکیده:

با گسترش روزافزون فناوری از یک سو و افزایش تقاضای کار از سوی دیگر، حضور کارآفرینان به عنوان یک استراتژی نوین در سازمان ها برای دستیابی به نوآوری و استفاده از فرصت ها برای موفقیت رشد و بقای سازمان اهمیت ویژه ای دارد. از آنجا که امکان ارزیابی و مقایسه نتایج پژوهش ها دشوار و گاهی غیر ممکن است، لازم است از طریق تهیه ابزاری با اعتبار و روایی کافی، عوامل سازنده کارآفرینی شناسایی و متغیر کارآفرینی در هر یک از ابعاد تشکیل دهنده آن اندازه گیری و راهی برای تقویت سازه کارآفرینی فراهم گردد سیاهه ابتدایی براساس صفات مدیران کارآفرین و غیر کارآفرین تهیه و در دو مرحله در اختیار متخصصان قرار گرفت و با تغییراتی که در ماده های آن انجام شد پرسشنامه نهایی 122 ماده ای با چهارگزینه برای پاسخ به پرسشها: (1- آیا بین سوالهای مقیاس سنجش کارآفرینی هماهنگی وجود دارد؟ 2- آیا مجموعه سوالهای مقیاس کارآفرینی از اعتبار و روایی کافی برخوردار است؟و 3- مجموعه سوالهای سنجش مقیاس کارآفرینی از چه عواملی اشباع است؟) تهیه، که پس از تایید روایی با اعتبار 85/0 پرسشنامه هایی تهیه و در سطح مدیران یکی از سازمانهای دولتی اجرا شد. داده ها از طریق اجرای تحلیل عاملی بررسی و ماتریس همبستگی سوالها تعیین و مفروضه های تحلیل عاملی به صورت دترمینان ماتریس همبستگی برابر 00012/0 و مخالف صفر و KMO(کفایت نمونه برداری) برابر 847/0 و تست آزمون بارتلت برابر 615/15715 در سطح معناداری کمتر از 001/0 اعمال گردید. نتایج حاصل از اجرای نهایی نشان میدهد که 1/51% از واریانس کارآفرینی توسط 8 عامل به ترتیب: سخت کوشی (9/15%) ریسک پذیری (5/7%) سیالی (7/6%) تحمل ابهام یا عدم قطعیت (4/5%) تلاش برای موفقیت (4/4%) انعطاف پذیری (3/4%) درونی بودن (7/3%) و اعتماد بنفس (3/3%) تبیین می شود.