سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

معصومه حسینی نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتع داری دانشگاه تربیت مدرس
قاسم علی دیانتی تیلکی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
حجت ا… خدری غریب وند – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتع داری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

به منظور مطالعه عناصر معدنی گونه کافوری Camphorosma monespeliaca در منطقه دوتو تنگ صیاد استان چهار محال و بختیاری نمونهبرداری در سه مرحله رویشی، گل دهی، بذردهی صورت گرفت . گونه مورد مطالعه از گونه های انحصاری مراتع استان میباشد . اهمیت چرایی این گونه بررسی عناصر غذایی را جهت مدیریت چرایی الزامی مینماید . عناصر مورد مطالعه؛ کلسیم، سدیم، پتاسیم، منیزیم، مس و روی با دستگاه طیف سنج جذب اتمی اندازهگیری شدند . سپس اطلاعات به دست آمده تجزیه واریانس شد و میانگینها با استفاده از آزمون چند دامنه دانکن مورد مقایسه قرار گرفت . نتایج نشان داد از لحاظ آماری تفاوتی بین مراحل مختلف رشد برای عناصر معدنی به جز منیزیم وجود ندارد . با توجه به دادههای به دست آمده به نظر میرسد که میزان عناصر معدنی بجز مس در اکثر موارد از رشد رویشی به رشد زایشی کاهش یافته است . این گونه را می توان جهت تعلیف دام در پاییز و زمستان مورد استفاده قرارداد گونه کافوری علاوه بر اهمیت چرایی، از جنبه دارویی قابل توجه میباشد .