سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

اسماعیل سبزیکاران – کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی و مدرس دانشگاه هوای

چکیده:

این مقاله حاصل پژوهشی پیرامون، شناسایی عوامل تأثیرگذار برتوانمندسازی کارکنان می باشد. رویکردهای توسعه ای در مدیریت منابع انسانی، به وضوح اهمیت و جایگاه عوامل انسانی را در سازمان بعنوان اصلی ترین سرمایه و دارایی بیان می نماید. از سوی دیگر زمانی این سرمایه ها دارای بازده و عملکرد مطلوبتری خواهند بود که زمینه و شرایط مناسب جهت شکوفایی و بروز مهارتهای آنان فراهم گردد. یکی از مهمترین مؤلفه های تأثیرگذار بر عملکرد سازمانی کارکنان احساس توانمندسازی می باشد. آنچه در سالهای اخیر در مطالعات رویکردهای توانمندسازی کمتر به آن توجه شده است شناسایی عوامل تأثیرگذار براحساس توانمندسازی کارکنان، بعنوان مؤلفه های شکل دهنده آن می باشد. با توجه به تنوع رویکردهای توانمندسازی، در این پژوهش صرفاً رویکرد روانشناختی توانمندسازی بعنوان مبنای مطالعه قرار گرفته است. در این پژوهش پس از بررسی سوابق تحقیق و شناخت مؤلفه های مختلف سازمانی ( در سه سطح عوامل فردی، گروهی و سازمانی) اثرگذار براحساس توانمندسازی روانشناختی کارکنان در قابل مدل اسپریتزر تلاش شده است تا به کمک ابزارهایی چون رگرسیون چندگانه، اولویت هریک از این مولفه ها در شرکت ملی پخش فراوده های نفتی ایران بررسی و مدل بومی پژوهش بعنوان اساسی برای زمینه سازی و ایجاد توانمندسازی روانشناختی در جامعه تحقیق قرار گیرد.