سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم خوشنویس – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد سمنان
الهام غلامی – دانشجوی دکتری علوم اقتصادی
جواد نوبخت سیاهرودکلایی – دانشجوی دکتری علوم اقتصاد
پگاه صادقی – کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

چکیده:

هدف اصلی این مقاله بررسی عوامل موثربرکارایی و بهرهوری اقتصادی ایران و برخی ازکشورهای درحال توسعه با تاکید برشروع فرایند خصوصی سازی و یکی از پیش نیازهای اصلی آن یعنی آزادسازی تجاری است از این رو براساس مدل ارایه شده تاثیر عواملی مانند مخارج دولت آزادسازی تجاری خصوصی سازی و شاخص دستمزد حقیقی بربهره وری هریک ازاین کشورها بررسی شد اما درابتدا با توجه به عدم دسترسی به اطلاعات اماری درخصوص بهره وری نیروی کار این متغیر براساس نسبت تولید ناخالص داخلی به تعدادشاغلین درهرکشور محاسبه شده است سپس طی نتایج حاصل ازتحقیق بیانگر این استکه میانگین بهره وری کشورها بعد از خصوصی سازی بیشتر از قبل از اجرای این فرایند است به علاوه به همراه آزادسازی تجاری نسبت مجموع واردات و صادرات به GDP نیز بهره وری کل افزایش می یابد.