سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
فرامرز صالحی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی
مجید نارکی –
امین انصاری –

چکیده:
دراین مقاله به عوامل موثربرراکتور بسترسیال برای تولید پلی اتیلن مثل اثرسرعت سطحی گاز قطرحباب توزیع اندازه ذرات زمان ماندو اثرافزودن پنتان پرداخته شدهاست دراین مطالعه سیستم بستر سیال به دوفاز امولسیون و فاز حباب که فاز امولسیون را راکتور اختلاط کامل و فاز حباب را راکتور قالبی تشکیل میدهد تقسیم شده است این تقحیق نشان داده است که هرچقدرسرعت سطحی گاز افزایش یابد زمان ماند و درصد تبدیل کاهش یافته و امکان قرار ذرات ازراکتور بیشتر می شوددردبی پایین هرچقدر قطرحباب کاهش یابد دمای امولسیون نیز کاهش می یابد و گرادیان دمای میان فاز امولسیون و حباب برای حبابهای بزرگتر خیلی بیشتر ازحباب های کوچکتر است همچنیندراین مطالعه توزیع اندازه ذرات درراکتور و افزودن پنتان برتولید محصول بررسی شده است