سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش بین المللی مدیریت
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
نوشین بسطامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات قزوین ، ایران

چکیده:
هدف از انجام تحقیق حاضر،شناسایی عوامل کلیدی موفقیت(از ابعاد سازمانی، فرآیندی، فن آوری و نیروی انسانی) در پیاده سازی و اجرای سیستم برنامه ریزی منابع سازمان و رتبه بندی این عوامل با تکنیک تاپسیس فازی در شرکت ایران خودرومی باشد.جامعه آماری تحقیق حاضر را ۲۹۶ نفر از مدیران و مسئولین وکارشناسان در پروژه پیاده سازی و اجرای سیستم برنامه ریزی منابع سازمان شرکت ایران خودرو می باشد.روش نمونه گیری گیری طبقه ای سیستماتیک و تعداد اعضای نمونه ۱۲۷ نفر می باشد. جهت شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان در شرکت ایران خودرو، از پرسش نامه های با طیف ساعتی و اعداد فازی مثلثی بهره برده ایم. نتایج این تحقیق می تواند مدیران و کارشناسان ارشد ایران خودرو را در پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان یاری رساند.